Ferrous, Nefarious

Iron flecks feed ferocious infections